KVKK Aydınlatma Metni

KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni'nde geçen Oppo Türkiye Fan Forumu; "Oppo Forum", "forum" veya "site" olarak anılabilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
 • Hukuka ve etik kurallarına uygun
 • Doğru ve güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda
 • İşlendikleri amaca bağlı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Oppo Türkiye Fan Forumu yönetimi tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Oppo Türkiye Fan Forumu faaliyetleri

 • Akıllı telefon kullanan kişileri buluşturmak, bir araya getirmek
 • İçerik Sağlayıcı olarak forum hizmeti vermek
 • Reklam hizmetleri vermek
 • Faaliyetlere ait iletişim sağlamak ve yürütmek

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca; ip, log, isim soyisim, e-posta, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, forum faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (forum yönetimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk şirketleri ve/veya kişilerine) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, forum yönetimi tarafından hukuki sebeplere dayanarak forumun faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili forum yönetimine (info@oppoturkiye.org e-posta adresi) mail yolu ile başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

Üst